KOFERDAM

 • 16.03.2017

 

Co to jest koferdam?

Arkusz gumy naciągnięty na ramce i umocowany na zębach za pomocą klamry. Tak najprościej można opisać przedmiot o nazwie koferdam.

Po co  stosuje się koferdam?

Głównym zadaniem koferdamu jest izolacja pola zabiegowego od powszechnie panującej w jamie ustnej wilgoci. Praca w zębie pozbawionym dostępu śliny jest bardziej efektywna, a jej jakość nieporównywalnie lepsza. Koferdam wykorzystuje się zarówno w stomatologii zachowawczej, jak i w leczeniu endodontycznym  oraz protetyce. Dodatkowo podczas stosowania koferdamu poprawia się widoczność pola zabiegowego- co pozwala lekarzowi skupić  uwagę na wykonywanej procedurze, bez ciągłego rozpraszania się poprzez  konieczność wymiany mokrych wałków ligniny.

Ze stosowania koferdamu płyną dla pacjenta również inne  korzyści. Zabezpiecza on drogi oddechowe przed niepożądaną aspiracją drobnych przedmiotów stosowanych podczas leczenia, a  ryzyko takie występuje zwłaszcza gdy pracujemy z pacjentem znajdującym się w pozycji leżącej. Poza tym osłonięte  i odsunięte przez koferdam tkanki miękkie otaczające zęba są zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym jak i podrażnieniem chemicznym poprzez preparaty stosowane podczas leczenia zębów. Warto również wspomnieć, że osoby z dużym odruchem wymiotnym podczas stosowania koferdamu odczują ulgę, gdyż nie stosuje się wałków ligniny, które dodatkowo podrażniają śluzówkę i wywołują powyższy odruch.

Czy zawsze można stosować koferdam?

W większości przepadków tak. Problem może pojawić się u pacjenta, który ma niedrożne górne drogi oddechowe i oddycha tylko przez usta.  Wówczas może okazać się, że praca w koferdamie jest niemożliwa.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości wykonywanych usług staramy się stosować koferdam do każdego leczonego zęba. Jeśli tylko pozwalają na to warunki panujące w jamie ustnej i technicznie możliwe jest jego założenie robimy to, gdyż wiemy, że wówczas nasza praca jest najwyższej jakości , a jej trwałość nieporównywalnie lepsza.  Niejednokrotnie procedura uzyskania idealnej izolacji pola pracy wymaga dłuższego czasu i dużego zaangażowania lekarza, jednak uzyskany efekt końcowy i zadowolenie pacjenta jest dla nas najważniejsze . Salus aegroti suprema lex!

 

Ochrona danych osobowych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Ewa Ptak-Zacharska, Perfect-dent, ul. ks. Meiera 20F/IV, 31-236 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej: Podmiot leczniczy pod firmą: PERFECT-DENT NZOZ EWA PTAK-ZACHARSKA z siedzibą w KRAKOWIE, ul. KS JÓZEFA MEIERA 20F/IV, kod pocztowy: 31-236 – dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  • w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  • w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego

 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Biura Rachunkowego aktualnie świadczącego usługi dla PL w zakresie obsługi księgowej w przypadku Pani/Pana wniosku o wystawienie rachunku imiennego/faktury za wykonane usługi (dane Biura Rachunkowego dostępne są u Administratora DO w PL) oraz w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do pracowni protetycznej aktualnie współpracującej z PL celem wykonania pracy protetycznej zgodnie z planem leczenia (dane pracowni protetycznej dostępne u Administratora DO w PL)
 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 13. całkowicie dobrowolne jest podanie numeru telefonu czy adresu e-mail – jednak ich brak będzie skutkował brakiem możliwość przekazania informacji zawartej w dokumentacji medycznej, w związku z brakiem możliwości identyfikacji osoby kontaktującej się z PL,
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.